باید دائما شجر الفت و اتحاد خود را با آب علاقه و محبت آبیاری نمائید