باید در تمشیت امور یکدیگر به کمال سعی توجّه نماییم