در این قرن عظیم آداب قدیمه فراموش شده، آداب جدیده به میان آمده