جمیع این بلایا و رزایا را جمال مبارک تحمل نمود که ما موفق به عمل شویم نه موفق به قول