قوۀ میثاق مانند حرارت آفتاب است که جمیع کائنات ارضیه را تربیت نماید